خدمات و توانمندیها

مجموعه عالی رتبه این تضمین رابه مشتریان خود می دهد که خروجی کار بدون هیچ گونه عیب و نقصی می باشد و این تضمین حاصل کنترل کیفیت دقیق توسط کارشناسان مجموعه و مستند سازی تولید یک محصول از شروع تا تکمیل و ارسال می باشد . مدارک تمام مراحل تولید از خرید مواد تا تحویل نهایی جمع آوری شده و در پایان به صورت کتابچه نهایی (Final book) همراه با قطعه تحویل داده می‎شود. یک کتابچه نهایی با توجه به فرآیند تولید و کیفیت مورد نیاز شامل برخی از موارد زیر می ‎باشد: