تعمیرات

شرکت عالی رتبه فن آور با بهره گیری از توان فنی و تجربه پرسنل خود، قطعات مستهلک شده در خطوط تولید کارخانجات را تعمیر و آماده سرویس مجدد می کند. در این فرآیند ابتدا قطعات تمیزکاری و آماده سازی شده و پس از بازرسی و تشخیص عیوب موجود، در صورت لزوم ضخامت سنجی از قسمتهای مختلف به عمل می آید. سپس در صورت نبودن نقشه و مدارک فنی، مدل سه بعدی و نقشه از قطعه تهیه می ‎شود. در صورت نیاز به اصلاح و بازسازی سطوح به روش جوشکــاری، دستورالعمــل جوش تعمیــری، تدوین شـــده و بر اســاس آن جوشکاری انجام می‎ شود. در نهایت بر اساس نقشه، قطعات معیوب، تعویض یا تعمیر شده و آماده استفاده در خط تولید می ‎شوند.

نمونه قطعات تعمیر شده :