خدمات و توانمندیها

طراحی مهندسی

واحد فنی و مهندسی این شرکت دارای سه زیرمجموعه ی واحد طراحی و مهندسی ساخت و واحد مهندسی جوش می باشد که با بهره گیری از مهندسین جوان، متخصص و با تجربه توانایی ارائه خدمات ذیل را به مشتریان محترم دارد